Stockholm

 +46 8-531 860 45

  Map & contactinfo

Göteborg

 +46 31-797 85 45

  Map & contactinfo

back start
  • T&C's

Terms & conditions

1. Hyra debiteras fr o m den dag materielen avsänts eller hålles tillgänglig för avhämtning t o m den dag materielen återkommit. I de fall Uthyraren ombesörjer transport av hyresobjektet, gäller hyrestiden till och med den dag Hyrestagaren meddelat Uthyraren att hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning på av hyrestagaren anvisad plats. Minsta debitering är 7 dagar om inget annat avtalats. Hyra debiteras per kalenderdag, alla dagar i veckan. Anmärkning mot hyresobjekt ska anmälas till uthyraren senast 3 dagar efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för Hyrestagaren. Görs ingen anmärkning inom den utsatta tiden anses hyresobjektet så som mottagen i fullgott skick.

Alla fraktkostnader debiteras Hyrestagaren, leveransvillkor ExW.

2. Delfakturering sker varje kalendermånad. Slutfakturering sker efter återlämning av materielen då även ev. reparationskostnader och/eller rengöring som ej beror på normal förslitning/hantering debiteras. Underuthyrningsperioden förbehåller sig INOMEC rätten till löpande justering i fakturan efter gällande års prislista. Betalningsvillkor 15 dagar. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med 10 %.

3. Hyrda objekt får användas för högst 1 arbetsskift per dag, om inget annat avtalats.

4. INOMEC svarar för normal förslitning samt egen kontroll och provning före och efter uthyrning. Eventuella skador, som inte beror på normal förslitning, debiteras hyrestagaren.

5. Hyrestagaren ansvarar för att hyresmaterielen vårdas väl och att skötselinstruktionerna följs. För tillsyn och vård samt användning av maskinen skall kunden använda kompetent personal. Hyrestagaren är skyldig att i samband med avhämtning och avlämning av hyresobjektet tillse att han fått instruktioner för såväl handhavande som skötsel av hyresobjektet. Vid återlämnandet skall maskinen vara rengjord med hänsyn till normal förslitning och i gott skick och funktionell.

6. INOMEC äger rätt att när som helst under hyrestiden inspektera och prova hyresmaterielen.

7. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmateriel samt för skador på hyresmaterielen, som inte utgör normalt slitage. Förkommer eller skadas hyresmaterielet skall Hyrestagaren omedelbart anmäla detta till INOMEC. Fullständig förlust/skaderapport vederbörligt undertecknad lämnas till INOMEC vid anfordran. Förlorade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde, gäller även utrustning som på grund av skada ej kan repareras till ursprungsskick. Vid utebliven betalning förbehåller sig INOMEC att utan varsel säga upp avtalet och återtaga materialen på hyrestagarens bekostnad. Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens vid var tid gällande prislista.

8. INOMEC ansvarar ej för skador, leveransförsening eller eventuella driftsavbrott hos hyrestagaren eller tredje man även om fel eller brist i hyresmaterielen konstateras. Hyrestagaren ska under hyrestiden hålla hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring. Uthyraren och Hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.

9. Inget av hyresmaterielen är avsedda för lyft av person om inte annat angetts.

10. Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte skriftligen enas om skiljeförfarande.

Hyrestagaren bekräftar att hen tagit del av och godkänt INOMECs hyresvillkor.

Inomec förbehåller sig rätten att när som helst förändra hyresvillkoren.

pdfHyresvillkor Inomec

 MG 0924forweb